MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Aktuality

22.02. 2017

Co nového v MAS Brdy - Vltava - únor 2017

Ke stažení zde najdete náš nový newsletter.

Soubory ke stažení

14.02. 2017

Setkávání pracovních skupin MAP ORP Dobříš pokračuje i v roce 2017

Dne 7.2.2017 proběhlo další z naplánovaných setkání pracovních skupin MAP. Na setkání zástupci škol představili ostatním své investiční záměry. Následovalo krátké shrnutí čerpání Zjednodušených projektů škol (=šablon). Poté již probíhala samotná práce v jednotlivých skupinách. Při práci jsme vycházeli ze společně definovaných bodů z minulého setkání z konce listopadu 2016. Jednalo se o:

 • Spolupráci s rodinou a vyvolání zájmu rodiče/dítěte o reálné dění,
 • Brát v potaz zkušenosti z praxe při plánování vzdělávání,
 • Soustředit administrativu do jednoho bodu v regionu, aby se školám ulevilo od nepřiměřené (ne jen projektové) administrativy,
 • V rovině investic – dostatečné a kvalitní prostory pro výuku propojenou s praxí,
 • Finanční prostředky účelně směřovat tam, kde je nejvíce potřeba.

Účastníci byli rozlosováni do čtyř skupin. Cílem bylo zformulovat témata možných projektů spolupráce škol a neformálního vzdělávání. Zároveň navrhnout, kdo by mohl projekt realizovat a pro koho by byl projekt určen. S těmito projekty směřujeme na výzvu Implementace místních akčních plánu I, která by měla být vyhlášena v lednu 2018. V rámci této výzvy by měly být podpořeny konkrétní aktivity naplánované ve spolupráci v území. Podmínkou je spolupráce se školami a zaměření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka. Podrobné informace k jednotlivým projektům budou rozpracovány na dalších setkáních pracovních skupin, příští plánujeme 30. března 2017.

Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová

08.02. 2017

Budoucnost Základní umělecké školy v Dobříši?

ZUŠ oslavila v roce 2016 70. let od svého vzniku. V současnosti škola nabízí umělecké vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním pro více než 460 žáků. Pro takto vysoký počet žáků již zásadním způsobem nedostačují prostory, které má škola k dispozici. Výuka tak musí být realizovaná, kromě hlavní budovy na Mírovém náměstí, rovněž na několika odloučených pracovištích. Vzdělávání probíhá například v učebně gymnázia Dobříš, Kulturním domě apod. Tento stav není vyhovující pro žáky ani pedagogy, kteří musí neustále přecházet a přenášet výukový materiál. Přesto je o studium na ZUŠ ze strany dětí narůstající zájem a škola musí z kapacitních důvodů i nadané děti odmítat. Situace došla již tak daleko, že vedení školy v současné době zvažuje, zda v příštích letech bude škola schopna vůbec nějaké nové žáky přijmout.

Základní umělecká škola bývá někdy vnímána jako volnočasová aktivita, ale jedná se o nedílnou součást základního školství. Výuka v ZUŠ rovněž významným způsobem přispívá ke zdravému a aktivnímu trávení času dětí a mládeže z Dobříše a okolí. Vyučování probíhá v odpoledních a podvečerních hodinách a navazuje tak na výuku dětí v ZŠ. Rovněž z pohledu prevence kriminality je ZUŠ klíčovým aktérem, který přispívá k prevenci sociálně patologických jevů dětí mládeže. Z tohoto důvodu je třeba věnovat problémům s prostory náležitou pozornost a situaci aktuálně řešit. Nejvíce v tomto může pomoci město Dobříš, které je zřizovatelem školy.

Za realizační tým projektu MAP ORP Dobříš Markéta Dvořáková a Kateřina Boukalová

(zdroj obrázku: Zora Rysová)

08.02. 2017

Co se chystá v ZŠ Nečín

Co se připravuje v Základní a mateřské škole Nečín? Pokoušíme se získat evropskou dotaci na vybavení kombinované učebny chemie, fyziky a přírodopisu a na modernizaci naší počítačové učebny. O tuto dotaci bychom chtěli zažádat v únoru 2017 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Zároveň připravujeme výstavbu nové tělocvičny, která bude slavnostně otevřena příští rok 3. 9. 2018. Škola jako jedna ze čtyř škol v regionu Dobříšska a Novoknínska s 1.-9. ročníkem disponuje ještě volnými kapacitami. Na rozdíl např. od Dobříše, kde jsou základní školy již téměř zaplněny. Proto bude třeba vytvořit společný spádový obvod pro Základní školu Nečín, která bude rodičům garantovat, že pokud jejich dítě nebude z důvodu nedostatečné kapacity přijato v okolních ZŠ, v ZŠ Nečín pro ně bude místo garantováno. V tuto chvíli se diskutuje, jak velký spádový obvod ZŠ Nečín bude mít. To znamená, pro kolik obcí může být přijetí žáků zaručeno. Rodiče si i nadále budou moci vybrat, kam jejich dítě nastoupí do 1.třídy, v rámci vytvořeného spádového obvodu však budou mít zaručené přijetí v ZŠ Nečín. S ohledem na narůstající dětskou populaci a také na větší komfort rodičů zvažujeme optimalizaci veřejné dopravy do školy prostřednictvím školních autobusů. Vše bude diskutováno společně se starosty dotčených obcí i rodiči, kteří se budou moci prostřednictvím dotazníku vyjádřit k optimální svozové trase a jejímu načasování.

Za ZŠ a MŠ Nečín Romana Zemanová, ředitelka

(zdroj obrázku: Oficiální web obce Nečín)

24.01. 2017

Region Tour Brno 2017

Účastnili jsme se spolu s městem Dobříš veletrhu cestovního ruchu v Brně.

Více informací a fotografie naleznete v záložce Cestovní ruch - Region Tour Brno 2017 nebo na webových stránkách http://www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/cestovni-ruch/region-tour-brno-2017.html#!347

23.01. 2017

Seminář pro pedagogy základních škol v rámci MAP ORP Dobříš

18. ledna 2017 jsme uspořádali další seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na vzdělávání žáků ve finanční gramotnosti. Seminář cílil na práci se žáky 1. stupňů základních škol a byl kladen důraz na výuku finanční gramotnosti v praxi jednotlivých škol. Po odborné stránce vedla seminář Ing. Kateřina Lichtenberková, která je odborným garantem projektu Finanční gramotnost do škol. Seminář probíhal interaktivní formou v podobě práce ve skupinách. Nejprve účastníci definovali pojem finanční gramotnost, dále proběhla diskuse o tom, v jakých podobách se finanční gramotnost ve školách učí, jakými formami ji lze zařadit do výuky. Následně lektorka ukázala účastníkům možné zdroje, které lze využít pro výuku finanční gramotnosti. Akce se uskutečnila v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089".

Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová

11.01. 2017

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - finanční gramotnost ve školách

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .


Téma: Přístupy ke vzdělávání žáků ve finanční gramotnosti
Termín: 18. ledna 2017 od 15:00
Místo: 2. ZŠ Dobříš, Školní 1035 (zasedací místnost)
Program: viz příloha

V případě vašeho zájmu prosím o nahlášení osob, které se za školu semináře zúčastní, nejdéle do 13.1. 2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.

Více o projektu naleznete zde: MAP pro ORP Dobříš

09.01. 2017

Dotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“

Město Dobříš podalo v dubnu loňského roku žádost o dotaci na projekt, který má za cíl posílit efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, a to zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a snižování administrativní zátěže občanů i úředníků.  Celkově by mělo dojít ke zkvalitnění řízení města a Městského úřadu Dobříš a zlepšení spolupráce s občany. Projekt je finančně podpořen prostředky EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou 3 618 554 Kč, což představuje 95 % z celkových způsobilých nákladů. Realizace projektu bude trvat souvisle 24 měsíců s datem zahájení 1. 1. 2017. Hlavní aktivity, které budou v rámci projektu probíhat, jsou:

 • Zpracování 5 strategických dokumentů města (Akční plán rozvoje města Dobříše, Marketingová a komunikační strategie města, Dokument pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a v jeho okolí, Územně dopravní koncepce (koncepce bezpečné mobility), Plán odpadového hospodářství)
 • Činnost spojená s vykonáváním místní Agendy 21 a postupem ze stávající kategorie D do kategorie C
 • Vzdělávání úředníků a sdílení dobré praxe s okolními obcemi formou workshopů

Výsledky projektu by měly být přínosné nejen zaměstnancům města, ale také občanům celé ORP Dobříš.  

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvoje

03.01. 2017

Kalendář akcí 2017

Nově ke stažení kalendář akcí na rok 2017

Soubory ke stažení

16.12. 2016

Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku přeje tým Brdy-Vltava

PF 2017

14.12. 2016

Předvánoční setkání se starosty DSO Dobříšska a Novoknínska

V úterý 13. 12. 2016 proběhlo na Dobříši setkání zástupců Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Byl volen nový předseda, kterým se stal starosta obce Čím Miloslav Haniš a nová místopředsedkyně, kterou je starostka obce Malá Hraštice Helena Wiedermannová. Máme také novou tajemnici, kterou bude od příštího roku Petra Svojtková. Na setkání vystoupil také Tomáš Horvát s poděkováním starostům za dar za účelem pořízení rychlého zásahového vozidla pro HZS Dobříš. Kolegové z Centra společných služeb představili aktivity, které od léta pro starosty vykonávali, včetně informace o Sociálním fondu regionu Brdy-Vltava v roce 2017 a přípravy aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro náš region. My jsme za MASku představili aktuální činnosti, které probíhají v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš a průběh hodnocení strategie MAS. Od setkání v září, kde jsme také prezentovali průběh hodnocení, jsme prošli druhým kolem formálního hodnocení a přijatelnosti a dne 5.12.2016 nám byly doručeny požadavky na doplnění druhého kola věcného hodnocení, tedy obsahové stránky strategie. Doplnění požadavků v tuto chvíli konzultujeme s jednotlivými ministerstvy (MMR, MPSV a MZE), abychom vše co nejlépe zapracovali.

05.12. 2016

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

"Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje.

Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.

05.12. 2016

M.A.S. a M.A.P. = propojení školství a komunitního plánování pokračuje

Na konci listopadu proběhlo setkání pracovních skupin v rámci zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Dobříšska a Novoknínska (MAP). Cílem setkávání pracovních skupin je společně pojmenovat aktuální potřeby škol, školských zařízení a aktérů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání působících v našem území a najít témata pro možnou spolupráci. Potřeby a náměty vzešlé z pracovních skupin by měly být zohledněny při nastavování dotačních titulů zaměřených na vzdělávání ze strany MŠMT. V tuto chvíli se jedná především o mapování neinvestičních potřeb škol a přípravu projektů tak, abychom byli jako území připraveni na navazující výzvy z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (spadá po MŠMT), v rámci kterých již bude možné naplánované aktivity přímo realizovat. Máme čtyři pracovní skupiny: PS pro předškolní vzdělávání, PS pro základní vzdělávání, PS pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a PS pro spolupráci a neformální vzdělávání. Na setkání jsme diskutovali, jaké problémy při své práci považují zástupci pracovních skupin za nejzásadnější, co by jim pomohlo při výuce a práci s dětmi, jaké formy projektů považují za nejefektivnější. Výstupy práce ve skupinách pak byly všem přítomným prezentovány. Na základě toho jsme určili společná témata, která budou pracovními skupinami rozpracována v průběhu příštího roku. První společné setkání se uskutečnilo v prostorách Vědeckotechnologického parku Dobříš, který mimo jiné nabízí na jaře možnost exkurzí pro školy.

Za realizační tým Ing. Kateřina Boukalová

15.11. 2016

Seminář Legislativní změny v oblasti vzdělávání dětí a žáků se SVP

Dne 14.11.2016 jsme pořádali vzdělávací seminář pro pedagogy. O tento seminář byl velký zájem a nakonec se nám sešlo 40 posluchačů, kdy už jsme museli z důvodu zaplněných kapacit zájemce, ač neradi, odmítat. Tématem semináře byly legislativní změny v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože na semináři nebyli jen ředitelé škol, ale i ostatní pedagogové, představila v úvodu projektová manažerka Markéta Dvořáková přítomných projekt MAP ORP Dobříš, jeho cíle a plánované aktivity a členy realizačního týmu. Poté předala slovo lektorce PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ČOSIV), která seminář vedla po odborné stránce. Akce se uskutečnila v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089".

Za realizační tým projektu všem velmi děkujeme za účast a věříme, že si ze semináře odnesli informace, které využijí pro svou pedagogickou činnost.

24.10. 2016

Vzdělávací aktivity pro pedagogy

Rádi bychom Vás pozvali na první z avizovaných seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Téma: Legislativní změny v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Termín: 14. listopadu 2016 od 14:30
Místo: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Program: viz příloha

V případě vašeho zájmu prosím o nahlášení účasti osob, které se za školu semináře zúčastní, nejdéle do 8.11. 2016 na tento email nebo telefon 605 344 750.

Více o projektu naleznete zde: MAP pro ORP Dobříš

14.10. 2016

Zahraniční návštěva v území MAS Brdy-Vltava

V úterý 11. října jsme ve Wellness centru Svaté Pole přivítali skupinu pedagogů z univerzit v Rusku a Kazachstánu. V souvislosti s navázáním spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze jsme zahraniční návštěvě představili naše aktivity. Nejvíce je zajímal rozvoj sociální oblasti a projekty, které realizujeme. Akce se konala v rámci mezinárodního projektu Sustainable Agriculture and Rural Development, více informací o projektu naleznete zde.

 

Soubory ke stažení

29.09. 2016

Schválen Strategický rámec MAP ORP Dobříš

Členové Řídícího výboru MAP ORP Dobříš schválili dne 20.9.2016 na svém setkání Strategický rámec MAP, verze 1.1. Dne 29.9.2016 byla tato verze Strategického rámce odeslána na sekretariát Regionální stálé konference, který ji předá na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a dalším relevantním subjektům. Strategický rámec bude poté zveřejněn na webových stránkách k Územní dimenzi.

Dokument naleznete na těchto stránkách v sekci "Rozvoj školství", "MAP pro ORP Dobříš", příp. na odkaze zde.

20.09. 2016

Pozvánka na jednání Řídícího výboru MAP ORP Dobříš

Rádi bychom Vás pozvali na druhé jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš, které se uskuteční 20.9.2016 od 16:30 v ZŠ Lidická Dobříš.

Program jednání:

 • Zpráva o průběhu projektu a plán dalších aktivit
 • Představení investičních záměrů MAP ORP Dobříš
 • Projednání a schválení Strategického rámce MAP ORP Dobříš (vize, cíle, priority), vč. investičních záměrů

Setkání se uskuteční v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš, reg. č. CZ.02.3. 68/0.0/0.0/15_005/0000089.

14.09. 2016

Co nového v MAS po prázdninách

Letní měsíce utíkají jako voda a i přes krásné letní počasí nezahálíme a snažíme se prospět rozvoji našeho regionu. Realizujeme projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš, kde úzce spolupracujeme s vedením škol, abychom jim pomohli s realizací jejich záměrů. V rámci projektu nabídneme školám i vzdělávací aktivity pro pedagogy a to na témata, která je zajímají.

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Brdy - Vltava, kde očekáváme přísun finančních prostředků do území, se pomalými krůčky dostáváme ke schválení celé strategie a tudíž i k následnému čerpání finančních prostředků. Po schválení formálních náležitostí jsme se vypořádali rovněž s prvními připomínkami věcného hodnocení strategie a čekáme i na jejich schválení.

Nově se rozbíhá projekt Centrum společných služeb obcí, který realizuje Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska a zaměstnancům svazku jsme poskytli zázemí v naší kanceláři. V rámci kanceláře CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

13.07. 2016

Odborný seminář na téma Pozemkové úpravy

30. 6. 2016 jsme ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov uspořádali odborný seminář na téma příprava, realizace a přínos pozemkových úprav pro obce i krajinu. Na semináři představil lektor z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy pan Batysta význam půdy a možnosti její ochrany v rámci pozemkových úprav. Paní Kubová ze Státního pozemkového úřadu (pobočka Příbram) představila realizaci pozemkových úprav krok za krokem a pozemkové úpravy očima Státního pozemkového úřadu. Starosta obce Chotilsko, pan Šťástka pak předal přítomným své zkušenosti z realizace pozemkových úprav přímo v obci.

Všem zúčastněným velmi děkujeme.


Níže naleznete prezentace ze semináře.

12.07. 2016

Stěhování kanceláře do nových prostor

Informujeme Vás, že do konce měsíce července se naše kancelář přestěhuje do nových prostor.

Nově nás najdete v budově č.p. 1551 na Mírovém náměstí v Dobříši (bývalý finanční úřad), ve druhém patře, kanceláře po levé straně.

Přesouvat se budeme postupně od 20. července pokud v této době budete potřebovat s námi něco konzultovat prosíme raději dopředu zavolejte.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání v novém prostředí.

30.06. 2016

VYHLÁŠENA výzva na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Dne 23.6.2016 byla vyhlášena výzva na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Podrobné informace naleznete na těchto stránkách v sekci "Rozvoj školství" nebo na webových stránkách MŠMT.

27.06. 2016

Aktuální informace k hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava

MAS Brdy-Vltava obdržela první hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR 25.5.2016. Vypořádání doručených připomínek jsme odeslali dne 7.6.2016. Dne 22.6.2016 byla naše strategie postoupena do věcného (obsahového) hodnocení MMR, MPSV a MZE.

16.06. 2016

Seminář Pozemkové úpravy

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov pořádáme seminář na téma POZEMKOVÉ ÚPRAVY, jak k nim přistupovat, jaké jsou možnosti realizace apod. V současné době se totiž jedná o významný finanční nástroj, kterým lze realizovat úpravy v krajině zajišťující např. zadržení vody v krajině, snížení vodní a větrné eroze a celkovou stabilizaci krajiny.

Praktický seminář bude dělaný přímo na klíč pro naše území MAS Brdy-Vltava. Seminář se uskuteční dne 30.6.2016 od 14:30h v Chotilsku.

V případě zájmu prosím o rezervaci místa na tento email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefonicky na číslo 605 344 750 do 27.6.2016.
Více informací k semináři naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen zástupcům obcí i veřejnosti.

Soubory ke stažení

31.05. 2016

Výsledky 2. výzvy Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava

Dne 30.5.2016 v OÚ Mokrovraty zasedla výběrová komise a rozhodla o přidělení finančních prostředků.

Výsledky výzvy naleznete v příloze ke stažení.

20.05. 2016

Nové informace k šablonám (projekty pro MŠ a ZŠ)

Byl zveřejněn podrobný "Přehled šablon a jejich věcný výklad" a "Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů" - oba dokumenty ke stažení zde

09.05. 2016

Peníze na podporu zaměstnanosti v Událostech na ČT1

Dne 7.5.2016 v hlavní zpravodajské relaci České televize v Událostech reportáž Peníze na podporu zaměstnanosti. Při spuštění celé relace je to cca 38. minuta. Za MAS Brdy - Vltava o.p.s. promluvila ředitelka Markéta Dvořáková a moc rádi jsme touto formou propagovali aktivity Farní charity Starý Knín šicí dílnu RUKAMA NOHAMA.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100507/

20.04. 2016

Vyhlašujeme 2. výzvu Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava

Téma výzvy: Sociální a návazné služby pro klienty regionu Brdy - Vltava.

Příjem žádostí od 21.4.2016 - 11.5.2016. Podrobnější informace naleznete v dokumentech ke stažení.

07.04. 2016

MAS a jak je to s MAP

Tyto dvě zkratky půjdou od dubna oficiálně ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. V listopadu 2015 jsme po dohodě s dalšími aktéry v území podali žádost o realizaci projektu MAP pro ORP Dobříš. Jeho smyslem je společnými silami ředitelů, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání plánovat aktivity zaměřené na rozvoj mateřského a základního školství (vč. volnočasových aktivit) v ORP Dobříš se všemi našimi specifiky a aktuálními problémy. Navazujeme tak na setkání, která probíhala v průběhu roku 2015 s řediteli škol i zástupci obcí jako zřízovateli.

Projekt je financován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a je naplánován na 24 měsíců (1.4.2016 - 31.3.2018).

V rámci projektu proběhne řada společných setkání se zástupci škol i obcí, o kterých budeme vždy dopředu informovat. Spolupráce je otevřená všem subjektům, kteří se zabývají prací s dětmi a žáky a chtějí se zapojit.

Více informací naleznete v sekci MAP pro ORP Dobříš.

 

16.03. 2016

Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava

Dne 15.3.2016 jsme se sešli v krásném prostředí bývalého mlýna v Novém Kníně, abychom společně schválili dlouho připravovanou strategii rozvoje regionu MAS Brdy-Vltava. Strategie byla projednávána na řadě setkání s aktéry v území. Včerejší setkání se však více než v pracovním duchu, neslo v duchu slavnostního zakončení dvouleté práce, protože partneři MAS společně schválili strategii jako závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Brdy-Vltava. Dnes 16.3.2016 jsme strategii předložili na Ministerstvo pro místní rozvoj a nyní nám už jen zbývá čekat na její schválení.

Velmi děkujeme všem partnerům, kteří se včerejšího setkání zúčastnili a těšíme se na další spolupráci.

Schválené znění Strategie si můžete stáhnout v sekci "Rozvoj regionu - Strategie na období 2014-2020".

22.02. 2016

Naše pracovní četa v Událostech na ČT1

V sobotu 20.2.2016 v Událostech byla naše pracovní četa, reportáž Z ubytoven do běžných bytů, při spuštění celé relace je to cca 16 minuta.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100220/

10.02. 2016

Obnova značení a údržba značení naučných stezek Novoknínska

V rámci projektu bylo doplněno značení stávajících naučných stezek v katastrálním území obcí Chotilsko a Nový Knín. Celkem bylo obnoveno značení na 6 naučných stezkách a to jmenovitě: NS Zlaté Psí hory, NS Profesora Františka Drtiny, NS Vymyšlenská pěšina, NS Opata Zavorala, NS Kozí hory – Libčice a NS Nový Knín a okolí. Stezky byly prořezány od náletových dřevin, keřů a větví a byly zde do betonového lůžka umístěny kotvící patky pro nové dřevěné panely. O realizaci projektu byl vytvořen článek do Novoknínského zpravodaje, který je distribuován do poštovních schránek v obci Nový Knín, Mokrovraty a Chotilsko. Celková výměra upravovaných naučných tras činí 35 kilometrů a nově bude umístěno 18 panelů.

"Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje."

28.01. 2016

Představujeme Vám filmové spoty poskytovatelů sociálních služeb

Filmové spoty byly natočeny v rámci projektu Sociální fond regionu Brdy-Vltava financovaný z OPLZZ.

Natáčelo se u poskytovatelů sociálních služeb Stéblo o.s., CSS Hvozdy, Farní charita Starý Knín, Alka a Nízkoprahový klub Terén Dobříš.

Všechny videa a další informace jsou ke shlédnutí na webových stránkách www.socialnifond.brdy-vltava.cz