MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

14.03. 2018

Místní akční skupina Brdy-Vltava získala podporu na aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava.

Místní akční skupina Brdy-Vltava uspěla s žádostí do Operačního programu Zaměstnanost a od 1.10.2017 realizuje projekt Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava na období 2018 - 2022. V rámci projektu probíhají pravidelná setkání aktérů v sociální oblasti, kteří společně mapují aktuální potřeby obyvatel našeho území.

Byl ustanoven Řídící výbor a pět pracovních skupin zaměřených na problematiku osob ohrožených sociálním vyloučením, seniorů, rodin a mládeže, zdravotně znevýhodněných a na způsob financování sociálních služeb v regionu. V rámci projektu vznikne socidemografická analýza s predikcí vývoje počtu obyvatel území do roku 2030, abychom věděli jaké kapacity veřejných služeb budeme v budoucnu potřebovat. Vzniknou i dílčí tematické analýzy zaměřené na provázanost sociálních a zdravotnických služeb, pokrytí území sociálními službami, problematiku osob ohrožených sociálním vyloučením apod.

V druhé fázi budeme vytvářet strategii v sociální oblasti pro příští období. Budeme se snažit sledovat aktuální trendy ve vývoji služeb a péče o znevýhodněné spoluobčany, včetně technologických inovací. Cílem by měla být taková strategie, která umožní obyvatelům našeho regionu volbu jak plnohodnotně žít se svým znevýhodněním.

Celková podpora z Operačního programu Zaměstnanost činí 2 102 455 Kč.