MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Vzdělávání pro pedagogy

Badatelsky orientovaná výuka - Dne 29.11.2017 jsme realizovali seminář, který seznámil učitele prvního stupně s principy metody badatelsky orientované výuky (BOV) a vyzkoušet si prakticky jednotlivé kroky BOV. Účastníci si vyzkoušeli výukovou lekci postavenou na metodě BOV a lektorka sdílela své zkušenosti z výuky BOV. Představila účastníkům materiály pro inspiraci prostřednictvím zpracovaných badatelských lekcí a metodické příručky pro učitele. Seminář vedla Andrea Tláskalová.

Asertivní dovednost - seminář se uskutečnil 15.11.2017. V lidském životě komunikujeme neustále. Proto jsme na základě poptávky ze škol z našeho území zorganizovali seminář s názvem Asertivní dovednosti. Seminář vedl opět PhDr. Zdenko Matula, který se vzdělávání dospělých věnuje více než 30 let a má zkušenosti z oblasti mezilidské komunikace, týmové práce a efektivního vedení a sebeřízení. Účastníci si vyzkoušeli tři asertivní postupy v praktických situacích, které mohou v každodenním životě nastat. Seminář vedl PhDr. Zdenko Matula.

Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň) - Další ze série vzdělávacích seminářů, které přispívají k lepšímu uchopení jednotlivých opatření MAP (v tomto případě k Inkluzivnímu vzdělávání) proběhl 1. listopadu v prostorách ZŠ Dobříš, Komenského nám. Seminář vedla PaedDr. Jitka Jandová.

Psychohygiena a jak se bránit syndromu vyhoření - Dne 18.10.2017 proběhl na ZŠ Dobříš, Komenského nám. vzdělávací seminář v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš. Semináře se zúčastnilo 12 pracovníků škol z Dobříše a okolí. Seminář přítomným přinesl především praktickou ukázku zjištění osobního rizika syndromu vyhoření, jak si uvědomit hranici, kdy jsem ještě schopný pomáhat a kdy by moje pomoc ostatním mohla ohrozit i mě samotného. Jak důležité je uvědomit si, že nemůžu zachránit všechny a smířit se s tím. Seminář vedla Mgr. Lenka Kohoutková (psychoterapeutka).

Asertivní dovednosti, komunikace - Sešli jsme se dne 26.9. 2017 na 2.ZŠ Dobříš, abychom se dozvěděli základní návody, jak správně komunikovat a dosáhnout tak spolupráce. Téma tohoto semináře znělo Asertivní dovednosti, komunikace. V rámci časových možností jsme však stihli projít pouze část zaměřenou na komunikaci a domluvili jsme se s lektorem na dalším semináři. Příští seminář bude více zaměřený na asertivní dovednosti. Lektorem semináře byl PhDr. Zdenko Matula, který představil účastníkům, jak fungování našeho mozku ovlivňuje každodenní život a způsob komunikace. Dále se lektor zaměřil na způsoby reagování mozku na situace, které se odehrávají v každodenním životě. Lektor účastníkům představil význam zpětné vazby v komunikaci.

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace - Ve velmi teplém středečním odpoledni 31.5.2017 proběhl další ze seminářů z našeho cyklu "vzdělávání nejen pro pedagogy škol" v území obcí Dobříšska a Novoknínska. Téma tohoto semináře znělo Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace. Lektorem semináře byl opět Ondřej Bárta, který představil účastníkům, jak hodnocení provází a ovlivňuje každodenní život. Dále se lektor zaměřil na hodnocení toho, co se na ostatních lidech účastníkům líbí a jak hodnotí druhé (viz přiložená fotografie). Lektor účastníkům představil možné nástroje hodnocení např. pětilístek, portfólio žáka (žák sleduje sám sebe a svůj pokrok v jednotlivých oblastech), sady hodnotících kritérií (kladen důraz na sebehodnocení žáků). Dále proběhla diskuse nad rozdíly, výhodami a nevýhodami slovního hodnocení a hodnocení prostřednictvím známek.

 

Náročné situace ve školní třídě napodruhé - z důvodu velkého zájmu jsme dne 11.5.2017 opakovaně uspořádali seminář na téma Náročné situace ve školní třídě. Tentokrát se seminář uskutečnil v Základní škole v Novém Kníně.

 

Náročné situace ve školní třídě bylo tématem dalšího vzdělávacího semináře, který se uskutečnil dne 26. dubna 2017 v ZŠ Lidické na Dobříši. Seminář vedl Mgr. Ondřej Bárta, pedagog a lektor dalšího vzdělávání dospělých se zaměřením na DVPP, manažer programu pro školy „I ve mně je lídr“ pro Českou a Slovenskou republiku, certifikovaný lektor 7 návyků skutečně efektivních lidí. Účastníci semináře se nejprve navzájem představili. Dále účastnici uváděli, jakou situaci považují za náročnou ve třídě – např. agresivní chování, odmítání spolupráce, slabá pozornost, posměch mezi žáky). Na tomto základě pak došlo k vydefinování pocitů, které obtížnou situaci doprovázejí a co si v případě zažívání nepříjemné situace uvědomit (jak působí můj postoj na ostatní a jak mě ovlivňuje reakce ostatních). Seminář byl dále zaměřen na ukázku komunikace v nepříjemných situacích, zmapování typických příkladů zátěžových situací a efektivního vedení sebe sama. Dále se lektor zaměřil na představení a sdílení spolupráce na úrovni školního týmu a vlivu školní kultury na klima třídy.

 

15. března 2017 jsme organizovali další seminář, který po odborné stránce opět vedla Ing. Kateřina Lichtenberková, která je odborným garantem projektu Finanční gramotnost do škol. Vzdělávací akce byla zaměřena především na možnosti uplatňování výuky finanční gramotnosti v praxi 2. stupně základních škol. Seminář probíhal interaktivní formou v podobě práce ve skupinách. Nejprve účastníci definovali pojem finanční gramotnost, kde lektorka uvedla teoretické zázemí pro vymezení pojmu finanční gramotnost. Dále proběhla diskuse o tom, v jakých podobách se finanční gramotnost ve školách učí a jak je ji možné zařadit do výuky dalších předmětů, jaké přístupy k principům stanovení ceny by si žáci měli ze základní školy odnášet. Následně lektorka ukázala účastníkům možné nástroje, které lze využít při výuce finanční gramotnosti (knihy, případové studie, animace, pracovní listy, projektové dny, deskové hry). Akce se uskutečnila v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089".

 

18. ledna 2017 jsme uspořádali další seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na vzdělávání žáků ve finanční gramotnosti. Seminář cílil na práci se žáky 1. stupňů základních škol a byl kladen důraz na výuku finanční gramotnosti v praxi jednotlivých škol. Po odborné stránce vedla seminář Ing. Kateřina Lichtenberková, která je odborným garantem projektu Finanční gramotnost do škol. Seminář probíhal interaktivní formou v podobě práce ve skupinách. Nejprve účastníci definovali pojem finanční gramotnost, dále proběhla diskuse o tom, v jakých podobách se finanční gramotnost ve školách učí, jakými formami ji lze zařadit do výuky. Následně lektorka ukázala účastníkům možné zdroje, které lze využít pro výuku finanční gramotnosti. Akce se uskutečnila v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089".

 

Dne 14.11.2016 jsme pořádali vzdělávací seminář pro pedagogy. O tento seminář byl velký zájem a nakonec se nám sešlo 40 posluchačů, kdy už jsme museli z důvodu zaplněných kapacit zájemce, ač neradi, odmítat. Tématem semináře byly legislativní změny v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože na semináři nebyli jen ředitelé škol, ale i ostatní pedagogové, představila v úvodu projektová manažerka Markéta Dvořáková přítomných projekt MAP ORP Dobříš, jeho cíle a plánované aktivity a členy realizačního týmu. Poté předala slovo lektorce PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ČOSIV), která seminář vedla po odborné stránce. Akce se uskutečnila v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089".